Skip to main content

Meer uitleg...

Wat moet ik meenemen naar een gesprek?

U dient het volgende mee te nemen bij de afzonderlijke besprekingen:

Verklaring van erfrecht:

 • legitimatiebewijs
 • overlijdensakte 
 • (indien aanwezig) trouwboekje overledene
 • (indien aanwezig) bestaand testament 
 • volledige personalia erfgenamen + kopie legitimatiebewijzen erfgenamen
 • vermogensopstelling overledene  

Testament:

 • legitimatiebewijs
 • (indien aanwezig) bestaand testament + eventueel samenlevingscontract/huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden 

Samenlevingscontract/huwelijkse -of partnerschapsvoorwaarden:

 • legitimatiebewijs
 • kopie eigendomsbewijs onroerend goed
 • kopie hypotheekakte

Legalisatie:

 • document dat gelegaliseerd dient te worden
 • legitimatiebewijs   

Oprichting:

 • naam en doelstelling van het op te richten bedrijf
 • legitimatiebewijs oprichters/ bestuurders  

Verdeling/echtscheiding:

 • kopie echtscheidingsbeschikking
 • legitimatiebewijs
 • kopie echtscheidingsconvenant
 • vermogensopstelling

Notariële akte zorgt voor zekerheid

Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dit zelf doen door een stuk op te stellen, dit wordt een 'onderhandse akte' genoemd. Als het om grote bedragen gaat, is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het stuk wordt dan een notariële akte. Hieraan is een aantal voordelen verbonden. 

Behalve dat de notaris zorgdraagt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft de akte méér bewijskracht dan een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte 'echt' zijn. Daarnaast heeft een notariële akte 'executoriale kracht'. Dit wil zeggen dat als één van de betrokken personen bij de akte zijn verplichtingen niet nakomt, u hiertegen maatregelen kunt nemen via de deurwaarder. Bij een onderhandse akte moet u eerst naar de rechter om een vonnis tot nakoming te vragen. 

Als u zekerheid wilt voor de terugbetaling van de geldsom die u uitleent, is het verstandig een recht van hypotheek overeen te komen met de schuldenaar (degene aan wie u het geld heeft geleend). Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een onroerende zaak. Dit houdt in dat als de schuldenaar de rente niet betaald of de geldsom niet terugbetaalt, u - na aanmaning van de schuldenaar - zijn woning kunt veilen en de geldsom uit de verkoopopbrengst van het huis kunt opeisen. Een hypotheekrecht moet bij notariële akte worden gevestigd. 

Wij kunnen u adviseren hoe een geldlening het beste kan worden vastgelegd.

Waarom legalisatie van een handtekening?

Dient u een samenlevingsovereenkomst af te sluiten?

Veel mensen die ongehuwd samenwonen vragen zich af of zij een samenlevingsovereenkomst moeten sluiten. Heel vaak is het antwoord ja. Zelfs als er (nog) geen kinderen in het spel zijn, kan het verstandig zijn om zo'n overeenkomst door de notaris op te laten stellen. Alleen voor gehuwden (en geregistreerde partners) bestaan er namelijk wettelijke regels bij overlijden en uit elkaar gaan (scheiden).

Als een samenwonend stel bijvoorbeeld samen een huis koopt, kunnen door middel van een samenlevingsovereenkomst afspraken in verband met overlijden en scheiding worden gemaakt. Is er niets geregeld en overlijdt één van de partners, dan erven diens ouders, broers en zussen zijn/haar deel van het huis en moet waarschijnlijk het huis worden verkocht. Een samenlevingsovereenkomst levert ook nog fiscaal voordeel op: de partners komen eerder in aanmerking voor de hoge vrijstelling voor het successierecht.

Overigens is bij veel pensioenfondsen een samenlevingsovereenkomst zelfs verplicht als de partner in aanmerking wil komen voor partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Over geregistreerd partnerschap...

Nee, een geregistreerd partnerschap is een burgerlijke staat die je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand regelt en heeft dezelfde rechtsgevolgen als een huwelijk. Bijvoorbeeld dat je van rechtswege elkaars erfgenaam bent. En mogelijk alimentatieplichtig wordt bij scheiding. Bij de notaris kun je, net als huwelijksvoorwaarden bij een huwelijk, daarvoor partnerschapsvoorwaarden laten opstellen. Zonder die voorwaarden ontstaat er bij een partnerregistratie een wettelijke gemeenschap van goederen. 

Een samenlevingsovereenkomst regel je óók bij de notaris, maar daarin worden vooral de zakelijke kanten van de gemeenschappelijke huishouding geregeld. Zoals bijvoorbeeld een regeling met betrekking tot de gezamenlijke woning. Het is daarbij vaak nodig om een testament op te stellen om elkaar tot erfgenaam te benoemen.

Niet nageleefde huwelijkse voorwaarden.

Erft onze schoonzoon van ons?

Vraag aan de notaris
Wij hebben een sympathieke schoonzoon. Echter, onze dochter is eerder getrouwd geweest. Na haar scheiding vroegen we ons af wat er met onze erfenis zou zijn gebeurd als één van ons vóór de scheiding zou zijn overleden. We hebben er toen niet verder over nagedacht, maar nu we een nieuwe schoonzoon hebben, hoe graag we hem ook mogen, kwam deze vraag weer bij ons op.

Antwoord van de notaris:
Op grond van de wet zijn de eigen kinderen erfgenamen en dus niet de 'schoonkinderen'. De schoonkinderen erven niet direct van u. Een echtscheiding kan echter tot gevolg hebben dat uw schoonkind toch recht heeft op een gedeelte van uw erfenis. Als uw kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan heeft de ex-echtgenoot van uw kind bij een echtscheiding recht op de helft van de erfenis. Ook op grond van huwelijkse voorwaarden kan een ex-echtgenoot recht hebben op een gedeelte van de (waarde van de) erfenis. De enige manier om dit te voorkomen, is door een testament te maken. In een testament kan namelijk een zogenaamde 'uitsluitingsclausule' worden opgenomen. Door deze clausule komt uw erfenis uitsluitend ten goede aan uw eigen kind en blijft de erfenis dus voor uw kind privé. Dat is vooral van belang bij bijvoorbeeld faillissement van de echtgenoot van uw kind of bij echtscheiding. De erfenis hoeft dan niet te worden gedeeld met de (ex-)echtgenoot van uw kind. De uitsluitingsclausule geldt ook voor een kind dat bij de gemeente een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Waarom wordt het hypotheekbedrag in de hypotheekakte vaak verhoogd?

De overeenkomst van de geldlening geeft u als debiteur de verplichting om het geleende bedrag terug te betalen aan de bank. Daarnaast dient u gedurende de looptijd van de lening de bank rente te betalen. Deze verplichting tot terugbetaling van de lening en betaling van de rente moet voor de bank "afgedekt" zijn door het hypotheekrecht. Dat is de zekerheid die daar tegenover staat.

Als het hypotheekbedrag beperkt zou blijven tot het bedrag dat u feitelijk heeft geleend, kan de bank erbij inschieten als u een tijd lang geen rente heeft betaald. Iedere maand dat u geen rente betaalt, doet de schuld vanzelfsprekend groeien en die gegroeide schuld wil de bank graag ook met hypotheek afgedekt zien. Natuurlijk valt niet te voorspellen hoe hoog die uiteindelijke schuld wordt door het niet betalen van rente en de door de bank gemaakte kosten. Vandaar dat in iedere hypotheekakte het hypotheekbedrag (enigszins willekeurig) wordt verhoogd met 35, 40 of 50%.