Skip to main content

De notaris en de strijd tegen witwassen en terrorisme

Als u de kop leest, zult u misschien denken dat de strijd tegen witwassen en terrorisme u niet raakt. Wel dus. De notaris heeft ambtsgeheim. Dit houdt in dat wat u aan de notaris vertelt anderen niet ter ore komt. Als een cliënt komt met een transactie waarvan de notaris weet of moet weten dat deze niet wettig is, moet de notaris dienst weigeren. Er zijn echter ook transacties waar op zichzelf niets op aan te merken valt, doch waarbij vraagtekens geplaatst kunnen worden.

U kunt hierbij denken aan het contant betalen van grote sommen geld. Betalingen via bepaalde buitenlandse rekeningen, een overdracht van een woning in Rotterdam bij een notaris in Nijmegen terwijl noch koper noch verkoper een bepaalde relatie met die notaris hebben. Maar er zijn veel meer voorbeelden te bedenken.

Sinds 1 juni 2003 gelden de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) voor de notaris en de andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren. Deze wetten golden reeds voor financiële instellingen. 

Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Deze wet verplicht cliënten van dienstverleners zich te legitimeren bij die dienstverlener. De notaris is zo een dienstverlener. Wellicht heeft u dit al een keer aan den lijve ondervonden. Als u al eens een volmacht heeft ontvangen van een notaris, bent u gevraagd de volmacht te ondertekenen en uw handtekening te laten legaliseren. Door deze legalisering is voldaan aan de vereisten van de WWFT. De wet geeft uitgebreide regels hoe vaststelling van de identiteit dient plaats te vinden. Gelukkig mag een dienstverlener vertrouwen op de vaststelling van de identiteit door een andere dienstverlener. Zo is het mogelijk dat u de handtekening laat legaliseren bij een willekeurige notaris. U hoeft dan niet per se naar de notaris die u de volmacht toezond.

Het notariaat heeft verder nog twee belangrijke eigen voorschriften. Zo geldt het voorschrift dat notarissen nimmer meer contant geld aannemen dan vijftienduizend euro. Verder is het zo dat bij onroerend goed transacties sinds begin 2008 uitsluitend direct betrokkenen bij de akten geld via de rekening van de notaris uitbetaald kunnen krijgen. Zo is het sinds dit jaar niet meer mogelijk dat een cliënt een tweede hypotheek afsluit en het geld rechtstreeks door de notaris naar de autodealer wordt overgemaakt. Ook de keukenleverancier kan niet meer via de rekening van de notaris worden voldaan. De bedoeling van de regeling is dat de rekening van de notaris, die immers valt onder het ambtsgeheim, niet misbruikt kan worden om geldstromen onzichtbaar te maken; de notaris is geen overboekingskantoor.

Zie voor verdere informatie: www.notaris.nl.